Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Ogólna informacja o H2020 / Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa

PROGRAMY PRAC I ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

WNIOSEK PROJEKTOWY JEST SKŁADANY NA DANE OGŁOSZENIE KONKURSOWE.

Komisja Europejska co dwa lata publikuje programy prac. Każdy program zawiera wytyczne tematyczne, zasady finansowania projektów, kryteria oceny wniosków oraz terminy zgłoszeń.

Programy prac, a także zaproszenia do składania wniosków określają minimalny wymóg liczby uczestników każdego projektu.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA

W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO KONSORCJUM ZŁOŻONEGO Z CO NAJMNIEJ 3 PARTNERÓW POCHODZĄCYCH Z 3 PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE, BĄDŹ PAŃSTW STOWARZYSZONYCH.

Zasadniczo w konkursie muszą uczestniczyć co najmniej trzy niezależne podmioty prawne z różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.

W pewnych okolicznościach jeden projektodawca może również samodzielnie realizować działania. To odstępstwo dotyczy działań koordynacyjnych i wspierających (CSA), grantów  Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA), a w szczególności indywidualnych stypendiów i grantów ERC.

WNIOSEK SKŁADA SIĘ TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Każda instytucja uczestnicząca w programie ramowym musi zarejestrować się w portalu uczestnika (Participant Portal). Po zakończeniu rejestracji instytucja otrzymuje kod PIC. Każda instytucja musi mianować swojego „przedstawiciela prawnego” (LEAR), który pełni rolę osoby kontaktowej dla Komisji Europejskiej we wszystkich kwestiach dotyczących stanu prawnego lub kwestii finansowych. LEAR pełni również istotną funkcję w procesie koordynacji elektronicznego zarządzania projektami.

 

RODZAJE PROJEKTÓW

W ramach programu Horyzont 2020 istnieje wiele typów projektów. W celu wsparcia finansowego tych projektów stosuje się niżej wymienione systemy finansowania:

  • projekty współpracy (Collaborative projects typu RIA- Research and Innovation Actions lub IA – Innovation Actions)
  • działania koordynacyjne i wspierające (CSA)
  • instrument dla MŚP
  • szybka ścieżka do innowacji
  • działania w ramach programu Cofund
  • projekty ERC
  • działania Marie Sklodowskiej-Curie

 

Partnerzy
X