Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Horyzont 2020 / Konkursy / Przywództwo w przemyśle

Przywództwo w przemyśle

Filar II. Przywództwo w przemyśle (Industrial Leadership)

Priorytet Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.

Składa się z następujących celów szczegółowych:

1)       wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych

2)       dostęp do finansowania ryzyka

3)       innowacje w MŚP.

 

Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies LEIT)

 

Celem programu ICT jest budowa i utrzymanie pozycji światowego lidera w dziedzinie technologii ICT, które stanowią podstawę konkurencyjności w zakresie obecnych i powstających sektorów przemysłu europejskiego. Działania ICTdotyczą obszarów:

  1. Komponenty i systemy nowej generacji
  2. Zaawansowane systemy obliczeniowe
  3. Internet przyszłości
  4. Zarządzanie informacją i treściami
  5. Robotyka
  6. Mikro i nano elektronika, fotonika (Kluczowe Technologie Prorozwojowe).

 

Konkurs: Horizon Prize – Breaking the optical transmission barriers

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html

Data zamknięcia: 15.03.2016

 

Konkurs: Horizon Prize – Collaborative Spectrum Sharing

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083-spectrumprize-01-2015.html

Data zamknięcia: 17.12.2015

 

Konkurs: Instrument MŚP (Faza I i II):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

Data zamknięcia: 17.06.2015, 17.09.2015, 25.11.2015

 

W ramach Nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzaniapodejmowane są akcje mające na celu likwidowanie luki pomiędzy badaniami i rynkiem poprzez wspieranie rozwoju technologii i produktów od skali laboratoryjnej do wdrożeń rynkowych. Finansowane jest tworzenie linii pilotażowych, demonstratorów oraz opracowanie metod zwiększania skali produkcji.

 

Konkurs: Horizon Prize – Materials for Clean Air

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html

Data zamknięcia: 23.01.2018

 

Konkurs: Instrument MŚP (Faza I i II):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

Data zamknięcia: 17.06.2015, 17.09.2015, 25.11.2015

 

Działania w obszarze Biotechnlogii mają na celu wspieranie najnowocześniejszych biotechnologii jako czynnika stymulującego przyszłe innowacje, w szczególności w dziedzinach takich jak biologia syntetyczna, bioinformatyka i biologia systemów, a także wykorzystanie konwergencji z innymi technologiami prorozwojowymi takimi jak nanotechnologia (np. bionanotechnologia), ICT (np. bioelektronika) oraz technologia inżynierska.

 

Konkurs: Instrument MŚP (Faza I i II)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

Data zamknięcia: 17.06.2015, 17.09.2015, 25.11.2015

 

Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznychsą prowadzone w skoordynowany sposób w ramach ogólnej Europejskiej Polityki Kosmicznej (European Space Policy). Działania Unii Europejskiej w tym obszarze uzupełniają wysiłki państw członkowskich i kluczowych podmiotów w sektorze, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Głównymi elementami Europejskiej Polityki Kosmicznej są: realizacja programu Horyzont 2020 w zakresie przestrzeni kosmicznej (Space) oraz budowa i eksploatacja systemów Copernicus i Galileo.

 

Główne obszary tematyczne, w ramach których będą ogłaszane konkursy są następujące:

 • Nawigacja satelitarna – Europejski System Nawigacji Satelitarnej – Galileo
 • Obserwacje satelitarne – Europejski System Obserwacji Ziemi – Copernicus
 • Ochrona przed zagrożeniami z/w przestrzeni kosmicznej
 • Zapewnienie konkurencyjności Europy w zakresie technologii kosmicznych
 • Współpraca międzynarodowa
 • Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

Konkurs: Instrument MŚP (Faza I i II)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

Data zamknięcia: 17.06.2015, 17.09.2015, 25.11.2015

 

Dostęp do finansowania ryzyka (Access to risk finance):

I. Instrumenty dłużne:

Risk Sharing Finance Facility (instrument podziału ryzyka) – jego celem jest poprawa dostępu do finansowania kapitałem ryzyka dla projektów badawczo-innowacyjnych. Instrument będzie wdrażany przez Europejski Bank Inwestycyjny z Luksemburga oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instrument oparty jest na udzielaniu kredytów i gwarancji.

RSFF Sub-facility instrument dedykowany wsparciu przemysłowych projektów demonstracyjnych w skali komercyjnej w obszarze energetyki niskoemisyjnej. Projekty te powinny wykazywać techniczną i komercyjną wykonalność zgodnie z wytycznymi zawartymi w mapie drogowej SET Plan, szczególnie w następujących obszarach: energia wiatrowa, słoneczna, bioenergia oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

Risk Sharing Instrument (instrument podziału ryzyka dla MŚP i small mid-caps)jest instrumentem gwarancyjnym zarządzanym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oparty na udzielaniu kredytów i gwarancji.

RSI Sub-facility Climate-Change Window to instrument skierowany do MŚP oraz small mid-caps zaangażowanych w tworzenie lub rozwijanie innowacji przyjaznych dla klimatu (climate-friendly), dostępnych komercyjnie lub gotowych do wdrożenia na rynek, jak również użytkowników końcowych tych innowacji.

 

II. Instrumenty kapitałowe:

Equity Facility for R&I (instrument kapitałowy dla badań i innowacji) zakłada wsparcie kapitałem wysokiego ryzyka (np. kapitałem typu venture) przedsiębiorstw działających w obszarze badań i innowacji. Instrument będzie wdrażany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Instrument zastąpił wcześniejszy GIF-I.

 

III. Akcje wspierające

W zakresie podprogramu przewidziano także utworzenie instrumentów dodatkowych, m.in.: wsparcie techniczne i finansowe (Europejskiego Banku Inwestycyjnego); poprawa gotowości start-upów na wsparcie inwestorów, MŚP itp., pilotaż współinwestowania przez anioły biznesu, nagrody za najlepsze praktyki w zakresie finansowania badań i innowacji.  Instrumenty te implementowane będą we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz innymi instytucjami i pośrednikami finansowymi. Instrumenty Horyzontu 2020 będą wdrażane we współpracy z instrumentami finansowymi programu COSME, z którego 1,4 mld euro zostały przekazane na finansowanie kapitałowe MŚP.

Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps – to działanie mające na celu zwiększanie gotowości do finansowania przez MŚP oraz small mid-caps m.in. poprzez skuteczne wsparcie w budowaniu relacji między inwestorami a MŚP i small mid caps uczestniczącymi w 7. Programie Ramowym oraz Horyzoncie 2020, wsparcie przedsiębiorców w skutecznych negocjacjach z inwestorami, dedykowane szkolenia oraz tworzenie strategii skutecznej współpracy.

 

IV. Działania na rzecz transferu technologii

Capacity Building in Technology Transfer – akcja ma na celu wsparcie centrów transferu technologii działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych oraz innych publicznych organizacjach, jak również funduszy działających na rzecz wspierania CTT. Przewidziane działania to m.in.: mentoring zaawansowanych centrów, popularyzacja dobrych praktyk, coaching itp.

 

Innowacje w MŚP (Innovation in SMEs)

Innowacje w MŚP (Innovation in SMEs) dają szansę małym i średnim przedsiębiorstwom na wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020. Uczestnictwo MŚP będzie finansowane zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu. Mechanizm ten stworzy nowe możliwości biznesowe, dopasowane do wyzwań społecznych. Ponadto, wzmocni produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

 

Konkurs: Instrument MŚP (Faza I i II)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

Data zamknięcia: 17.06.2015, 17.09.2015, 25.11.2015

 

Konkurs: Peer learning of innovation agencies

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html

Data zamknięcia: 14.07.2015, 14.10.2015

 

 

Partnerzy
X