Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Ogólna informacja o H2020 / Konkursy / Doskonałość w nauce

Doskonałość w nauce

Filar I. Doskonałość w nauce (Excellent Science)

Składa się z następujących celów szczegółowych:

1)      Europejska Rada ds. Badań Naukowych

2)      Przyszłe i powstające technologie

3)      Działania Marii Skłodowskiej-Curie

4)      Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

 

ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

 

 • ERC Starting Grant– dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

 

 • ERC Consolidator Grant– dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,

 

 • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 

 • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant– na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERBN:

 

Konkurs: Proof of Concept Grant

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html

Data zamknięcia 1.10.2015

 

Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies FET)

Obszar Przyszłe i powstające technologiestworzony został w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego. Ma pomóc Europie objąć rolę lidera w rozwijaniu tych technologii, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności na najbliższe dziesięciolecia.

 

FET podzielony jest na trzy części:

 

 • FET Open – konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwoli na rozpoznanie możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym konsorcjom, badaniom i innowacjom.

 

Konkurs: FET Exchange Coordination and Support Activities 2015

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11050-fetopen-csa-fetexchange-2015.html

Data zamknięcia: 29.09.2015

 

Konkurs: FET Take-Up Coordination and Support Activities 2015

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11051-fetopen-csa-fettakeup-2015.html

Data zamknięcia: 29.09.2015

 

Konkurs: FET- Open research projects

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11052-fetopen-ria-2014-2015.html

Data zamknięcia: 29.09.2015

 

 • FET Proactive – schemat służy do finansowania grup tematycznych, które wykazują potencjał stworzenia masy krytycznej projektów, które wspólnie pozwolą na rozpoznanie tych tematów i przyczynią się do rozbudowy europejskiej bazy wiedzy i doskonałości. Innymi słowy, ta część FET wspiera finansowo nowe tematy i pozwala na ich konsolidację, tak by umożliwić ich wdrożenie w przemyśle i w społeczeństwie. W ramach konkursów proactive umieszczono trzy podtematy, wyłonione po konsultacjach społecznych oraz czwarty podtemat, który stanowi narzędzie do wdrażania strategii HPC (HPC Public-Private Partnership, w ramach ETPHPC2).

Global Systems Science – zmiany klimatu, kryzys finansowy, globalne epidemie, procesy urbanizacyjne, migracje; jest to podtemat interdyscyplinarny o silnym wpływie na politykę UE i społeczeństwo.

Knowing, doing and being: cognition beyond problem solving – związany z nauką o wiedzy, kwestiami kognitywnymi. Temat ten ma stymulować nowe, interdyscyplinarne konfiguracje projektowe by wspierać dziedziny takie jak robotyka, nowe materiały i CPS.

Quantum Simulation- to schemat dotyczący technologi kwantowych ich zastosowania do rozwiązywania problemów o skali globalnej.

Towards exascale high-performance computing – inicjatywa mająca na celu osiągnięcie najlepszych na świecie wyników w zakresie mocy obliczeniowych (w zakresie platform, technologii i aplikacji).

 

 •  FET Flagships – schemat, za pomocą którego wspierane są ambitne, wielkoskalowe badania, które mają na celu rozwiązanie interdyscyplinarnych wyzwać naukowo-technologicznych. Działania w ramach tego schematu muszą być związane z agendami europejskimi i narodowymi. Wyniki tych projektów powinny stanowić bazę dla innowacji i rozwoju gospodarczego w wielu obszarach. Schemat podzielony jest na 2 podtematy (konkursy H2020-FETFLAG):

Graphene – badania w zakresie grafenu i wdrażania tego materiału w przemyśle

Human Brain Project – projekty związane z poznawaniem ludzkiego mózgu, w celu stworzenia nowych narzędzi diagnostycznych i sposobów leczenia chorób mózgu. Projekty dotyczą również prób stworzenia sztucznej inteligencji dzięki poznawaniu zasad działania mózgu.

 

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)

Działania Marii Skłodowskiej-Curie koncentrują się na tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego Europyw celu kreowania umiejętności, wiedzy i innowacji. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie badań naukowych i wymianę wiedzy wspieranych rozwijaniem innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych, współpracą pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim oraz krajami trzecimi, tworzeniem atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia, a także promowaniem kariery naukowej.

 

Typy projektów:
 
Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów naukowych oraz (2) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.

 

Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:

European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Ten typ działań był wcześniej realizowany w ramach Programu ERASMUS.

 

Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami(naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty (1) wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); (2) wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz (3) kombinację obu powyższych możliwości.

 

Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. W H2020 KE dopuszcza możliwość dofinansowania projektu MSCA z Funduszy Strukturalnych.

 

Konkurs: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND-DP)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10052-msca-cofund-2015-dp.html

Data zamknięcia: 1.10.2015

 

Konkurs: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND-FP)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10053-msca-cofund-2015-fp.html

Data zamknięcia: 1.10.2015

 

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy KE a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020.

Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów: (1) European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności). W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy; (2) Global Fellowshipsdają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce). W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

 

Konkurs: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10057-msca-if-2015-ef.html

Data zamknięcia: 10.09.2015

 

Konkurs: MarieSkłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10058-msca-if-2015-gf.html

Data zamknięcia: 10.09.2015

 

EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT)

Celem Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Wydarzenie to odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej, ale szczególna uwaga powinna być poświęcona uczniom i studentom. Działania powinny koncentrować się na promocji europejskiego wymiaru badań, działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz udziału kobiet w nauce i innowacjach. W realizację projektu należy angażować naukowców, których badania są finansowane ze środków H2020, szczególnie MSCA. O roczne lub 2-letnie projekty mogą ubiegać się pojedyncze organizacje z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z H2020, przy czym KE zachęca do rozszerzania współpracy na wiele instytucji regionalnych lub krajowych.

 

Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury (European Research Infrastructures, including e-Infrastructures)

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Budowa i działanie infrastruktur to przedsięwzięcia kosztowne, a prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też granty Horyzontu 2020 służyć mają rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki. Specjalne granty zapewniają bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur.

 

Finansowane są następujące typy projektów:

 1. Projektowanie infrastruktur (Design studies)

Chodzi tu o wspieranie koncepcyjnych prac nad nowymi infrastrukturami, obejmujących naukową, techniczną, prawną i finansową wykonalność proponowanej inwestycji. Przedsięwzięcie powinno mieć charakter międzynarodowy i dotyczyć infrastruktury o europejskim znaczeniu. Projekt powinien doprowadzić do powstania raportu koncepcyjno-technicznego nowej infrastruktury.

 1. Budowa nowych infrastruktur (Construction of new infrastructures)

Celem tych projektów ma być pomoc w budowie nowych (lub gruntownym unowocześnieniu istniejących) infrastruktur mających znaczenie dla całej Europy, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska naukowego. Kluczową rolę pełni tu międzyrządowe ciało – Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) (http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri).

Konkursy na budowę nowych infrastruktur mają ograniczony charakter: wnioski składać mogą jedynie konsorcja zaangażowane w inwestycje wymienione na mapie drogowej ESFRI.

 

 1. Działania integracyjne (Integrating Activities)

Mają one zapewnić uczonym szeroki i łatwy dostęp do infrastruktur badawczych istniejących w państwach członkowskich UE, a także zapewnić ich optymalne wykorzystanie. W skład konsorcjum mogą wchodzić infrastruktury badawcze związane z różnymi dziedzinami wiedzy, lecz także partnerzy przemysłowi oraz władze krajowe i regionalne.

Projekty te obejmować muszą trzy typy działań:

 • wzmacnianie sieci (networking): współpraca i koordynacja działań infrastruktur;
 • ponadnarodowy dostęp lub wirtualny dostęp (transnational access or virtual access) do infrastruktur uczestniczących w projekcie;
 • wspólne działania badawcze, zmierzające do poprawy jakości usług świadczonych naukowcom.

 

 1. Infrastruktura informatyczna (e-Infrastructure)

Tematyka projektów jest następująco określona w Programie Pracy:

 1. Managing, preserving and computing with big research data
 2. e-Infrastructure for Open Access
 3. Towards global data e-infrastructures – Research Data Alliance
 4. Pan-European High Performance Computing infrastructure and services
 5. Centres of Excellence for computing applications
 6. Network of HPC Competence Centres for SMEs
 7. Provision of core services across e-infrastructures
 8. Research and Education Networking – GÉANT
 9. e-Infrastructures for virtual research environments (VRE)

 

V. Wsparcie dla innowacji, zasobów ludzkich kształtowania polityki i współpracy międzynarodowej

Projekty tego typu powinny wspierać potencjał innowacyjny oraz zasoby ludzkie infrastruktur badawczych, a ich zakres powinien być następujący:

 1. Wspieranie działań innowacyjnych
 2. Akcja pilotażowa innowacyjnych przetargów w zakresie instrumentacji naukowej
 3. Wzmacnianie kapitału ludzkiego infrastruktur badawczych
 4. Nowe zawody i kwalifikacje dla e-infrastruktur
 5. Kształtowanie polityki dotyczącej infrastruktur badawczych
 6. Współpraca międzynarodowa na rzecz infrastruktur badawczych
 7. Polityka rozwoju e-infrastruktur i współpracy międzynarodowej
 8. Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych

 

Projekt EuroRIs-Net

Partnerami projektu działającego w latach 2007-2013 były punkty kontaktowe infrastruktury badawczej z większości krajów członkowskich i stowarzyszonych oraz Rosji i RPA. Projekt miał za zadanie promowanie Programu „Infrastruktury badawcze”. Na funkcjonującej nadal stronie internetowej projektu http://www.euroris-net.eu/ znaleźć można kontakty do infrastruktur oferujących – dzięki funduszom projektów typu Integrating Activities – możliwość bezpłatnego wykonania badań.

 

 

Partnerzy
X