Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Ogólna informacja o H2020 / Aspekty finansowe

Aspekty finansowe

POZIOM FINANSOWANIA

JEDEN POZIOM FINANSOWANIA W PROJEKCIE I STAŁY RYCZAŁT NA KOSZTY POŚREDNIE.

W programie Horyzont 2020 obowiązuje jeden poziom finansowania dla każdego projektu. Poziom finansowania jest wskazany w programie prac i w zaproszeniu do składania wniosków.  W projektach  współpracy  typu RIA i CSA finansuje się 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W projektach  współpracy  typu IA i działaniach w ramach Programu Cofund poziom finansowania wynosi do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Podmioty prawne o charakterze niezarobkowym otrzymają 100% również w projektach  współpracy  typu IA.

We wszystkich typach projektów koszty pośrednie są finansowane przez UE za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Beneficjenci grantu realizują zadania projektowe zgodnie z przesłanym i zaakceptowanym przez Komisję Europejską wnioskiem. W tym celu dla każdego projektu Unia Europejska i beneficjenci podpisują umowę o dotację (GA). Modelowa umowa grantowa (MGA) dostępna jest na portalu uczestnika (Participant Portal).

Realizacja projektu w ramach programu Horyzont 2020 powiązana jest ze sprawozdawczością dotyczącą wykorzystania środków i postępu naukowego projektu. Podstawą prawną jest art. 18 umowy o grant (GA). Raporty służą Komisji jako podstawa do oceny projektu i dokonywania dalszych płatności koordynatorowi.

Długość okresów sprawozdawczych jest ustalona w art. 20 GA. Zwykle wynosi 18 miesięcy, ale zależy od konkretnego projektu.

W projekcie i sprawozdaniach koszty są klasyfikowane według następujących głównych kategorii kosztów:

  • bezpośrednie koszty personelu,
  • podwykonawstwo,
  • inne koszty bezpośrednie (podróże, sprzęt itd.),
  • koszty pośrednie.

ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Aby zostać uznane za kwalifikowalne do zwrotu przez Komisję Europejską, koszty projektu muszą być:

  • rzeczywiste i poniesione przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu,
  • przyczyniać się do realizacji celów projektu w sposób ekonomiczny, efektywny i skuteczny,
  • poniesione zgodnie ze zwykłymi zasadami rachunkowości beneficjenta,
  • wskazane w aneksie 1 do umowy o dotację.

Kwalifikowalne są podatki pośrednie (w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług VAT) zapłacone przez beneficjenta, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z ustawodawstwem krajowym.


Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących dokumentach:

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding_en.htm

  • komentarze do Modelowej Umowy Grantowej – Annotated Model Grant Agreement – dokument określający zasady finansowe w programie Horyzont 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

 

 

 

 

Partnerzy
X