Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Horyzont 2020 / Aspekty finansowe i zasady uczestnictwa

Aspekty finansowe i zasady uczestnictwa

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA  I ASPEKTY FINANSOWE

 

PROGRAMY PRAC I ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

WNIOSEK PROJEKTOWY JEST SKŁADANY NA DANE OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Komisja Europejska co dwa lata publikuje programy prac. Każdy program zawiera wytyczne tematyczne, zasady finansowania projektów, kryteria oceny wniosków oraz terminy zgłoszeń.

Programy prac, a także zaproszenia do składania wniosków określają minimalny wymóg liczby uczestników każdego projektu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO KONSORCJUM ZŁOŻONEGO Z CO NAJMNIEJ 3 PARTNERÓW POCHODZĄCYCH Z 3 PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE, BĄDŹ PAŃSTW STOWARZYSZONYCH

 

Zasadniczo w konkursie muszą uczestniczyć co najmniej trzy niezależne podmioty prawne z różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.

W pewnych okolicznościach jeden projektodawca może również samodzielnie realizować działania. To odstępstwo dotyczy działań koordynacyjnych i wspierających (CSA), grantów  Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA), a w szczególności indywidualnych stypendiów i grantów ERC.

 

WNIOSEK SKŁADA SIĘ TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Każda instytucja uczestnicząca w programie ramowym musi zarejestrować się w portalu uczestnika (Participant Portal). Po zakończeniu rejestracji instytucja otrzymuje kod PIC. Każda instytucja musi mianować swojego „przedstawiciela prawnego” (LEAR), który pełni rolę osoby kontaktowej dla Komisji Europejskiej we wszystkich kwestiach dotyczących stanu prawnego lub kwestii finansowych. LEAR pełni również istotną funkcję w procesie koordynacji elektronicznego zarządzania projektami.

 

RODZAJE PROJEKTÓW

 W ramach programu Horyzont 2020 istnieje wiele typów projektów. W celu wsparcia finansowego tych projektów stosuje się niżej wymienione systemy finansowania:

 • projekty współpracy (Collaborative projects typu RIA- Research and Innovation Actions lub IA – Innovation Actions)
 • działania koordynacyjne i wspierające (CSA)
 • instrument dla MŚP
 • szybka ścieżka do innowacji
 • działania w ramach programu Cofund
 • projekty ERC
 • działania Marie Sklodowskiej-Curie

 

POZIOM FINANSOWANIA

JEDEN POZIOM FINANSOWANIA W PROJEKCIE I STAŁY RYCZAŁT NA KOSZTY POŚREDNIE

W programie Horyzont 2020 obowiązuje jeden poziom finansowania dla każdego projektu. Poziom finansowania jest wskazany w programie prac i w zaproszeniu do składania wniosków.  W projektach  współpracy  typu RIA i CSA finansuje się 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. W projektach  współpracy  typu IA i działaniach w ramach Programu Cofund poziom finansowania wynosi do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Podmioty prawne o charakterze niezarobkowym otrzymają 100% również w projektach  współpracy  typu IA.

We wszystkich typach projektów koszty pośrednie są finansowane przez UE za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Beneficjenci grantu realizują zadania projektowe zgodnie z przesłanym i zaakceptowanym przez Komisję Europejską wnioskiem. W tym celu dla każdego projektu Unia Europejska i beneficjenci podpisują umowę o dotację (GA). Modelowa umowa grantowa (MGA) dostępna jest na portalu uczestnika (Participant Portal).

Realizacja projektu w ramach programu Horyzont 2020 powiązana jest ze sprawozdawczością dotyczącą wykorzystania środków i postępu naukowego projektu. Podstawą prawną jest art. 18 umowy o grant (GA). Raporty służą Komisji jako podstawa do oceny projektu i dokonywania dalszych płatności koordynatorowi.

Długość okresów sprawozdawczych jest ustalona w art. 20 GA. Zwykle wynosi 18 miesięcy, ale zależy od konkretnego projektu.

W projekcie i sprawozdaniach koszty są klasyfikowane według następujących głównych kategorii kosztów:

 • bezpośrednie koszty personelu
 • podwykonawstwo
 • inne koszty bezpośrednie (podróże, sprzęt itd.)
 • koszty pośrednie

 

ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

Aby zostać uznane za kwalifikowalne do zwrotu przez Komisję Europejską, koszty projektu muszą być:

 • rzeczywiste i poniesione przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu
 • przyczyniać się do realizacji celów projektu w sposób ekonomiczny, efektywny i skuteczny
 • poniesione zgodnie ze zwykłymi zasadami rachunkowości beneficjenta
 • wskazane w aneksie 1 do umowy o dotację

Kwalifikowalne są podatki pośrednie (w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług VAT)

zapłacone przez beneficjenta, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących dokumentach:

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding_en.htm

 • komentarze do Modelowej Umowy Grantowej – Annotated Model Grant Agreement – dokument określający zasady finansowe w programie Horyzont 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

 

 

 

 

Partnerzy
X