Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Ogólna informacja o H2020

Ogólna informacja o H2020

Program Ramowy Badań i Innowacji Horyzont 2020 jest instrumentem finansowym  Komisji Europejskiej wdrażającym przyjętą strategię rozwoju UE  zapisaną w dokumentach: „Europa 2020” i „Unia Innowacji” (link do stron: https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_enhttp://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm).

Celem programu jest zbudowanie społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez inwestowanie w badania i innowacje w szczególności poprzez:

> skupienie się na wyzwaniach stojących przed społeczeństwem,

> ułatwianie dostępu do finansowania przedsięwzięć innowacyjnych,

> zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

> ulepszenie instrumentów finansowych,

> wspieranie sektora zamówień publicznych w zakresie innowacji,

> oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej i międzynarodowej.

Horyzont 2020 jest kluczowym programem w dziedzinie badań i innowacji, trwającym od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2020r. Jego budżet to 77,028 mld euro.

Program Horyzont 2020 oparty jest na trzech filarach:

1. Wzmocnieniu doskonałej bazy naukowej, w celu podniesienia zdolności Unii do osiągania światowej klasy wybitnych osiągnięć naukowych,

2. Promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP i innowacji,

3. Stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl innowacyjny od badań po wprowadzenie na rynek.

ORAZ  pięciu działaniach horyzontalnych, takich jak:

1. Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa,

2. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,

3. Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych,

4. Działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii,

5. Program Euratom.


Strona H2020

Uproszczona struktura Horyzontu 2020 sprawiła, iż jest on pierwszym programem UE otwartym dla wszystkich podmiotów, w ramach którego skoncentrowano całość unijnych środków finansujących badania naukowe i innowacje.

Partnerzy
X