Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / PARP: Nabór wniosków w ramach Dużego Bonu

PARP: Nabór wniosków w ramach Dużego Bonu

20.02.2015 09:49

Jak informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w marcu i kwietniu 2015 r. będzie prowadzony nabór wniosków w  programie wsparcia Duży Bon. W ramach programu małe i mikro przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, mogą zakupić usługę od jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

 

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1. opracowanie:

  • oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy;
  • planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji;
  • prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu;
  • strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

2. wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

 

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:

  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Polska Akademia Umiejętności,
  • inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Część przedsięwzięcia, która nie jest objęta wsparciem, musi sfinansować przedsiębiorca.

 

Strona internetowa programu wsparcia Duży Bon

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X