Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / 330 mln zł w programach na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz w medycynie

330 mln zł w programach na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz w medycynie

7.01.2015 10:09

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy w dwóch  programach strategicznych – StrategMed i BioStrateg. Na B+R w obszarze profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przeznaczy ponad 330 mln zł.

– Programy te zostały rozpoczęte, bo choroby cywilizacyjne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia coraz większej liczby ludzi. Musimy też włączać się w ochronę klimatu i działania na rzecz zwiększenia alternatywnych źródeł energii. Doskonałość w nauce nie wyklucza jej użyteczności. Polska nauka musi i może być konkurencyjna w skali globalnej, stanowiąc jednocześnie siłę napędową naszej gospodarki. Programy strategiczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki – pozwalają realizować oba te cele. Dają one też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w unijnym programie Horyzont 2020 – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – StrategMed” oraz „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BioStrateg” to dwa strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Opracowała je Rada NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programów przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych oraz integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

– Jedną z zalet programów strategicznych NCBR jest interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych. Łączenie kompetencji wielu dziedzin nauki pozwala wypracować innowacyjne rozwiązania konkurencyjne w skali światowej – mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR w latach 2010-2014.

Celem programu BioStrateg jest finansowanie badań obejmujących bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny. Program strategiczny StrategMed koncentruje się natomiast na czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. Na oba programy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło łącznie 1,3 mld zł.

– Inwestujemy środki w strategiczne obszary badań wspierając najlepsze projekty ukierunkowane na transfer nowych technologii do gospodarki. Duża konkurencja wśród ubiegających się o dofinansowanie oraz znaczące zaangażowanie środków finansowych przedsiębiorców to sygnał, że współpraca środowiska naukowego i biznesu w kluczowych dla rozwoju Polski obszarach idzie w dobrym kierunku – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

W I konkursie programu BioStrateg dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzyma 9 najlepszych spośród 66 ocenianych przez ekspertów projektów. Realizowane projekty dotyczyć będą m.in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, opracowania innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca, stworzenia nowoczesnego systemu optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych i ich rewitalizacji oraz technologii poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej.

W II konkursie programu StrategMed dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł otrzyma 12 najlepszych spośród 97 ocenianych przez ekspertów projektów. Każdy z nich będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. W konkursie dodatkowe punkty otrzymywały projekty w których przedsiębiorcy deklarowali wysoki wkład własny. Wsparciem objęte zostaną m.in. opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej oraz badania nad nową terapią zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach programu BioStrateg oraz programu StrategMed.

Program BioStrateg będzie realizowany do 2019 roku. Jego zakładany całkowity budżet wynosi ok. 500 mln zł. Program StrategMed będzie realizowany do końca 2017 roku. Jego budżet to 800 mln zł. W pierwszym, rozstrzygniętym w czerwcu tego roku konkursie w StrategMed Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekty 310 mln zł.

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X