Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Porozumienia tworzące system instytucjonalny PO IR podpisane

Porozumienia tworzące system instytucjonalny PO IR podpisane

18.12.2014 16:57

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisano dziś porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój. Funkcje tzw. Instytucji Pośredniczących w PO IR pełnić będą Ministerstwo Gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Porozumienia z Ministerstwem Gospodarki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podpisała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. W imieniu NCBR dokument podpisał dyrektor Centrum prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. Stroną porozumienia z NCBR jest także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako organ nadzorujący jego działalność. Resort w trakcie dzisiejszej uroczystości reprezentował wiceminister Marek Ratajczak. W imieniu Ministerstwa Gospodarki podpisy na dokumentach złożyła wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik.

– Resort gospodarki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą zaangażowane w realizację drugiego pod względem budżetu programu na nową perspektywę. To także największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel.Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest bardzo dobrze przygotowane do realizacji zadań wynikających z naszej roli w systemie wspierania B+R w Polsce przy wykorzystaniu środków unijnych. Już w perspektywie unijnej 2007-2013 opracowaliśmy rozwiązania i mechanizmy, które będą na szeroką skalę wykorzystane w nowej unijnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 – podkreślił dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Porozumienia, określające zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi, stanowią jeden z podstawowych elementów systemu realizacji programu. Ministerstwo Gospodarki będzie odpowiedzialne za priorytety: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, za priorytety: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Podstawą prawną zawarcia porozumień jest art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

***

Budżet programu wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Jego fundusze przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X