Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Ponad połowa polskich firm planuje zwiększyć wydatki na badania i rozwój

Ponad połowa polskich firm planuje zwiększyć wydatki na badania i rozwój

21.07.2014 08:49

Działalność badawczo rozwojowa w Europie Środkowej może przeżyć prawdziwy rozkwit w najbliższych 5 latach.

Rośnie liczba firm w Europie Środkowej, które zamierzają zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R) w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy oczekują zmian w systemie zachęt, w tym wprowadzenia systemu mieszanego oraz zwiększenia pewności w zakresie definicji tego typu działalności i wydatków kwalifikujących się do niej – wynika z II edycji raportu „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrosła liczba firm, które planują zwiększyć wydatki na badania i rozwój w krótkiej i dłuższej perspektywie, w stosunku do poziomu wydatków poniesionych w roku 2013. W perspektywie dwóch najbliższych lat taki plan ma ponad 47 proc. badanych przez Deloitte firm z Polski. W dłuższej, 5-letniej perspektywie, zwiększenie nakładów na ten cel planuje aż 61 proc. respondentów.  Średnia dla regionu Europy Środkowej to odpowiednio 41 i 57 proc. Najbardziej optymistyczni w tym zakresie są przedsiębiorcy z Rumunii, blisko 80 proc. z nich deklaruje, że zwiększy wydatki na B+R w ciągu 3 – 5 lat wobec nakładów poniesionych w 2013 roku. Dla przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w badania i rozwój kluczowa jest dostępność atrakcyjnych zachęt oraz wykwalifikowanej, doświadczonej i dostępnej kosztowo kadry badawczej.

Badania i rozwój w Polsce i Europie Środkowej 2014 – śniadanie prasowe from Deloitte Polska

Obserwujemy zmianę w sposobie postrzegania B+R przez przedsiębiorców w Europie Środkowej oraz w Polsce. Widoczna jest tendencja do silniejszego wpisywania działalności badawczo-rozwojowej w model działalności firmy, nadając jej strategiczną i kluczową rolę. Badania i Rozwój przestają być kojarzone z czymś przełomowym, stając się częścią codziennego prowadzenia biznesu i budowy przewagi konkurencyjnej. Rok temu aż 75 proc. polskich firm uznawało działalność badawczo rozwojową za pracę nad istotnymi innowacjami, obecnie uważa tak już tylko 23,6 proc. badanych”– zauważa Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, Lider działu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Rosnące zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie prac badawczo-rozwojowych w Polsce potwierdza, że wprowadzone publiczne mechanizmy wsparcia, m.in. w ramach programów oferowanych przez NCBR, przyniosły zamierzone efekty. Przedstawione w raporcie dane pozwalają też z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wzrost znaczenia B+R w działalności polskich firm w najbliższych latach pozwoli – także przy wykorzystaniu znaczących, sięgających ponad 8 mld euro, środków unijnych na ten cel – zwiększyć innowacyjność naszej gospodarki” –  komentuje wyniki raportu Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wyniki badania dowodzą, że wiedza o istocie działalności B+R w firmach środkowoeuropejskich znacząco się poprawia.  Zmiana ta powinna przełożyć się na lepszą identyfikację przez firmy procesów biznesowych i kosztów, które dotychczas nie były postrzegane jako projekty z obszaru B+R. Może to podnieść poziom nakładów na działalność B+R. Firmy zgłaszały potrzebę jasnego zdefiniowania działalności B+R, ponieważ taka ujednolicona definicja, przyjęta zarówno przez przemysł, jak i przez organy rządowe, może mieć znaczący wpływ na efektywność wykorzystania funduszy przeznaczonych na B+R w latach 2014-2020.

Badani przedsiębiorcy z Polski oczekują zmian w systemie zachęt podatkowych na B+R. 76 proc. z nich deklaruje także, że wprowadzenie ulgi podatkowej pozwalającej na obniżenie kwoty należnego podatku dochodowego wpłynęłoby na zwiększenie wydatków na działalność badawczo rozwojową w ciągu najbliższych 5 lat. Dodatkowo respondenci wskazali również, że korzystanie z dotacji jest zbyt sformalizowane i skomplikowane (blisko 39 proc. wskazań). – W praktyce firmy często nie korzystają z programów wsparcia właśnie ze względu na niejasność warunków i kryteriów kwalifikacji, które nierzadko nie pasują również do specyfiki projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te firmy. Konieczne w tej sytuacji jest bowiem zaangażowanie przez firmę dodatkowych zasobów własnych w działalność administracyjną, co znacznie zmniejsza atrakcyjność oferowanych rozwiązań – zaznacza Michał Turczyk, Dyrektor w Zespole R&D and Government Incentives Deloitte w Polsce.

Wśród badanych w regionie firm rośnie także świadomość korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej. Firmy najczęściej wykorzystują przyjęte zasady ochrony informacji poufnych do ochrony praw własności intelektualnej i know-how. Za najskuteczniejsze respondenci uznali jednak rozwiązania dostosowane do specyfiki danej firmy i sektora, opracowane na indywidualne zamówienie, obejmujące kilka form ochrony jednocześnie. Wciąż większość firm (76 proc. wskazań w Polsce i blisko 65 proc. w regionie) deklaruje, ze w ich firmie własność intelektualna chroniona jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Na patenty wskazała tylko połowa badanych w Polsce (43 proc. w regionie), natomiast na prawa autorskie odpowiednio 40 i 30 proc. Eksperci Deloitte wskazują, że duży odsetek firm, które patentują swoje wynalazki lub stosują inne formy ochrony może być skutkiem wymogów stawianych projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Tegoroczna ankieta daje również możliwość wglądu w politykę B+R stosowaną przez firmy. Wynika z niej, że większy nacisk kładzie się na zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutację i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników. Rośnie również zainteresowanie zarządzaniem portfelem B+R. – Kraje Europy Środkowej dopiero teraz przestawiają się z gospodarki będącej źródłem taniej siły roboczej na rynku globalnym na zarządzanie wiedzą. Z tego względu tak ważne jest porównanie polityki B+R stosowanej przez różne firmy oraz systemów zachęt stosowanych w regionie oraz wymiana informacji na temat najlepszych praktyk –.ocenia Magdalena Burnat MikoszWarunki do prowadzenia działalności B+R w Polsce poprawiają się, czego dowodem są sukcesywnie, aczkolwiek powoli, rosnące wydatki na ten cel. Korzystanie z doświadczeń sąsiadów i wprowadzenie efektywnych systemów zachęt niezależnych od funduszy UE przyspieszy proces unowocześniania polskiej gospodarki – podsumowuje wyniki badania.

Informacja o raporcie „Corporate R&D Report 2014”
Celem badania była identyfikacja czynników decydujących w największym stopniu o wysokości wydatków przedsiębiorstw na badania, rozwój i innowacje (B+R+I) oraz porównanie opinii przedsiębiorców z krajów Europy Środkowej i wpływu systemów wsparcia w nich oferowanych na działalność B+R. Badanie przeprowadzone zostało w okresie przejściowym między dwiema perspektywami funduszy unijnych, skutkujący ograniczonymi możliwościami uzyskania wsparcia. Badanie przeprowadzono pomiędzy 21 marca a 21 maja 2014 roku, na próbie 330 firm działających w następujących krajach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Raport jest podsumowaniem drugiej edycji badania, które corocznie będzie powtarzanie w celu umożliwienia obserwacji trendów w działalności B+R przedsiębiorców w Europie Środkowej.

 

 

Cały raport: www.deloitte.com/pl/RaportRD

Źródło: http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/dotacje/ulgibadaniarozwoj/adba73da42e37410VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm

 

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X