Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

7.07.2014 15:14

Minister Środowiska jako Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

  1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;
  2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).
  3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1.

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • podmioty publiczne;
  • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys.  EUR, tj. 711 127  PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to  3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

Przyznana wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości redukcji lub wielkości uniknięcia emisji CO2 i stanowić będzie dopłatę do usunięcia 1 tony CO2/rok. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3758,60 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych).

Poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie.

Termin składania wniosków

  • Termin ogłoszenia naboru wniosków – 4.07.2014 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 7.07.2014 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 15.09.2014 r., g. 15:00

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków proszę kierować, w trakcie trwania naboru, pod adresem:
Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 57 92 213, 22 57 92 772
e-mail: mfeog@mos.gov.pl
w godzinach: 9.00-16.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
tel. 22 45  95 854, 22  45 95 853, 22 45  95 818, 22 45  95 833, 22 45 95 836
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl
w godzinach: 8.00-15.00

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Operatora.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X