Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Ogłoszenie konkursu HARMONIA 6

Ogłoszenie konkursu HARMONIA 6

30.06.2014 13:35

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkurs:

HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-16-06-2014

Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
  3. W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.
  4. Wnioskowana wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu.
  5. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie na zasadach „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego (2), jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.
  7. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki. Wykaz paneli obowiązujących w konkursie „HARMONIA 6” znajduje się w załączniku do uchwały Rady NCN nr 89/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X