Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim
/ Aktualności / Uncategorized / Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

14.05.2014 10:48

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 181, poz. 1220), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej ?Radą”, zgłaszają:

 1. Podmioty będące jednostkami naukowymi posiadające co najmniej kategorię A ? mogące zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy dziedzin nauki.
 2. Podmioty reprezentujące środowisko naukowe ? mogące zgłosić po dwóch kandydatów do każdej z grup dziedzin nauki.

Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych przez członków Rady jest określony w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:

 1. wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;
 2. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;
 3. dorobek naukowy oraz informacje o aktywności naukowej kandydata*);
 4. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Rady *) – Do zgłoszenia prosimy dołączyć wykaz: publikacji wraz z liczbą cytowań oraz wykaz realizowanych projektów badawczych.
 5. uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz znajomości przepisów nakładających obowiązki i ograniczenia wynikające z bycia członkiem Rady.

Członkiem Rady może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
 5. Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.);
 6. nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ww. ustawie.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk albo instytutu badawczego;
 3. Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii Umiejętności;
 4. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 5. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Zespole Identyfikującym Członków Rady;
 2. Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 3. Komitecie Polityki Naukowej;
 4. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 5. organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm).

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2014 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
?Zespół Identyfikujący”
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem ?Rada NCN”

Zgłoszenie kandydata na członka Rady przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Lista kandydatów na członków Rady, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń.

Treść ogłoszenia : http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/75eaa1f4b76849757d76bd51277e486c.pdf

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-rady-narodowego-centrum-nauki.html

Poprzednia wiadomość:
Następna wiadomość:

«

»

Partnerzy
X